Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS“)


Tutaj znajdziesz przegląd najważniejszych informacji:

Spis treści OWH

1. Zakres obowiązywania i strony umowy
2. Wymogi techniczne dla złożenia zamówienia
3. Koszyk i rozpoczęcie zamówienia
4. Zawarcie umowy
5.Zapisywanie tekstu umowy
6. Obszar dostawy
7. Click&Collect
8. Dostawa i koszty wysyłki
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową
10. Płatność
11. Koszty zwrotu towaru
12. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy
13. Komunikacja elektroniczna
14. Prawa własności intelektualnej
15. Jurysdykcja i prawo właściwe
16. Adres / nota prawna
17. Rozstrzyganie sporów
 18. Ważność i zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży

Treść OWS stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego i jest dostępna do pobrania i odtwarzania w zwykłym toku czynności w formacie PDF. Do otwierania plików PDF niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (na stronie https://www.adobe.com/pl/) lub porównywalne programy, które obsługują format PDF

1. Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

Sklep internetowy Bijou Brigitte (www.bijou-brigitte.com/pl) prowadzony jest przez Bijou Brigitte modische Accessoires AG z siedzibą w Niemczech, ul. Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg, Niemcy, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamburgu pod numerem HRB 38204 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”). Sprzedawca jest stroną umowy zawartej w ramach sklepu internetowego.

Zakupów w sklepie internetowym dokonywać mogą osoby fizyczne, dokonujące ze Sprzedawcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwane dalej: „Kupującym”).

Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać także przedsiębiorcy w ramach obrotu profesjonalnego, którzy dokonują ze Sprzedawcą czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Do takiej sprzedaży nie stosuje się niniejszych OWS, a zastosowanie znajdują normy prawne określone w punkcie 16 niniejszych OWS, chyba że w niniejszych OWS jednoznacznie przewidziano inaczej.

W przypadku zakupu dokonywanego w ramach obrotu profesjonalnego, zabrania się dalszej odsprzedaży produktów w celach związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest telefonicznie:

Tel: + 49 40 / 60 609 3434*
pon.– czw. godz. 7:30 –16:30; pt. godz. 7:30 –12:00) 

 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

 E-Mail: online-shop@bijou-brigitte.com 

*Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych (mogą np. obejmować koszty roamingu). Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za połączenie.

Istnieje także możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują sposób zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.bijou-brigitte.com/pl, ich warunki jak i prawa oraz obowiązki Stron. 

Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną – umożliwienie Kupującym składania zamówień w sklepie internetowym Sprzedawcy, zawieranie umów sprzedaży ze Sprzedawcą oraz kontakt ze Sprzedawcą.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupujących przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień OWS z powyższymi ustawami, stosuje się odpowiednie przepisy danej ustawy.

2. Wymogi techniczne dla złożenia zamówienia

Zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy można dokonać jako gość (bez rejestracji) lub jako członek BB-Club (po wcześniejszej rejestracji w BB-Club). Warunki uczestnictwa w BB-Club są dostępne pod linkiem.

W przypadku problemów technicznych związanych z zakupem w sklepie internetowym Sprzedawcy jako gość można zgłosić reklamację. W celu złożenia reklamacji należy wysłać odpowiedni opis awarii poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej na jego adres korespondencyjny. Kupujący powinien opisać awarię oraz problem techniczny. Członkowie BB-Club mogą złożyć reklamację na zasadach przewidzianych w warunkach uczestnictwa w BB-Club.

Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Mozilla FireFox w wersji 115 lub nowszej

b. Safari w wersji 16.1 lub nowszej

c. Google Chrome w wersji 119.0 lub nowszej

d. Opera w wersji 101 lub nowszej

e. Yandex Browser w wersji 22.2 lub nowsze

f. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej

g. Edge w wersji 119.0 lub nowszej

3. Koszyk i rozpoczęcie zamówienia

Na stronie sklepu internetowego Sprzedawca publikuje informacje o produktach, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Prezentacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

Ceny produktów podawane są w walucie polskiej, tj. w PLN i zawierają podatek od towarów i usług według stawki podatku zgodnej z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy (opłat pocztowych ani kosztów wysyłki). Obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego lub rezerwacji produktu w ramach Click&Collect. Ceny obowiązują wyłącznie w polskim sklepie internetowym. Ceny w filiach, katalogach i sklepach internetowych poszczególnych krajów mogą się różnić.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia przyjęcia zamówienia do normalnych ilości domowych.

W naszym sklepie internetowym wykonujesz następujące kroki:

1) Wybór produktów i koszyk: Jeśli znajdziesz oczekiwane produkty, możesz niewiążąco włożyć je do koszyka, klikając przycisk „Do koszyka”. Zawartość koszyka możesz w każdej chwili niewiążąco przeglądać, wciskając przycisk z symbolem „Koszyk”. W każdej chwili możesz usuwać produkty z koszyka, klikając przycisk „X”. Możesz tu wybrać także zamawianą ilość, sposób wysyłki oraz metodę płatności. Jeśli chcesz kupić produkty znajdujące się w koszyku, kliknij przycisk „Przejdź do kasy”.

2) Adres i metoda płatności: jeśli jesteś członkiem BB-Club, wprowadź podany przy rejestracji adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym członkiem BB-Club, możesz się zarejestrować jako członek BB-Club na zasadach określonych w Warunkach uczestnictwa dostępnych pod linkiem https://bijou-brigitte.com/pl/bbclub lub złożyć zamówienie jako gość. Następnie wprowadź adres do faktury oraz adres dostawy. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Twoje dane są przesyłane w sposób zaszyfrowany. Po wprowadzeniu danych oraz wybraniu metody płatności wciśnij przycisk „Dalej”, aby przejść do strony zamówienia, na której możesz ponownie sprawdzić wprowadzone dane. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje zakończenie procesu składania zamówienia. Proces składania zamówienia można w każdej chwili przerwać, zamykając okno przeglądarki.

3) Click&Collect: Poszczególne kroki rezerwacji online zostały dokładnie opisane w punkcie 7 OWS.

4) W przypadku zamówienia Click&Collect nie ma określonej minimalnej wartości zamówienia, która musi zostać osiągnięta.

4. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy w sklepie internetowym następuje wyłącznie w języku polskim.

Przed wysłaniem zamówienia dostępna jest możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian we wszystkich danych (np. nazwisko, adres, metoda płatności i zamawiane produkty). Jeśli proces składania zamówienia w sklepie internetowym Bijou Brigitte został zakończony z podaniem wszelkich wymaganych tam informacji, a na ostatnim etapie kliknięty został przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oznacza to złożenie oferty przez Kupującego w sklepie internetowym Bijou Brigitte.

Kiedy Twoje zamówienie zostanie wysłane, wysyłamy automatyczną wiadomość e-mail, w której potwierdzamy otrzymanie Twojego zamówienia oraz podsumowujemy jego szczegóły (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia Twojej oferty, a jedynie ma poinformować Cię o tym, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia złożona przez Ciebie oferta wiąże Cię. 

Sprzedawca w odpowiedzi na ofertę Kupującego wysyła niezwłocznie informację Kupującemu o przyjęciu oferty Kupującego lub o jej odrzuceniu. W przypadku odrzucenia oferty dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia jego oferty przez Sprzedawcę.

Najpóźniej do czasu dostawy produktu otrzymasz od nas wszystkie prawem wymagane informacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży.

5. Zapisywanie tekstu umowy

Możesz zapisać dane zamówienia lub rezerwacji produktu Click&Collect, które zostały podsumowane na ostatniej stronie procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, korzystając ze zwykłych funkcji pamięci Twojej przeglądarki. Możesz także pobrać tutaj aktualne OWS w formacie PDF i zapisać lub wydrukować w celu archiwizacji. Ponadto po złożeniu zamówienia lub rezerwacji produktu Click&Collect otrzymujesz od nas te dokumenty na podany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli życzysz sobie otrzymać dokumenty w formie wydruku, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną jako członek BB-Club, możesz w każdej chwili sprawdzić status swojego zamówienia/rezerwacji online w punkcie „Moje konto”.

6. Obszar dostawy

Dostawa zamówionych produktów jest możliwa wyłącznie na adres pocztowy znajdujący się na terenie Polski lub w przypadku rezerwacji produktu do filii Click&Collect (odbiór w filii) na terenie Polski.

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych do przesyłki przez Kupującego lub niewłaściwy odbiór produktów przez osobę trzecią obecną w miejscu wskazanym przez Kupującego jako miejsce dostawy.

7. Click&Collect

Oprócz zwykłych zamówień i dostaw na adres pocztowy w Polsce masz także możliwość zarezerwowania jednego lub kilku produktów w sklepie internetowym i bezpłatnej dostawy do wybranej filii w Polsce, gdzie możesz je obejrzeć. Podczas składania zamówienia należy postępować w następujący sposób:

Jeśli podany został adres do faktury w Polsce, jako metodę płatności wybierasz opcję „Płatność za odbiór w sklepie (Click&Collect)”.

Jeśli podany został adres do faktury poza Polską, aktywuj pole przy zdaniu „Adres dostawy różni się od adresu na fakturze”, znajdującym się pod polem wprowadzania. W następnym kroku możesz potwierdzić „Płatność za odbiór w sklepie (Click&Collect)”.

Liczba produktów możliwych do zarezerwowania przez Internet jest ograniczona do piętnastu (15) sztuk.

Po zarezerwowaniu produktów online otrzymasz od nas e-mail, w którym potwierdzamy otrzymanie Twojej rezerwacji online i podsumowujemy jej szczegóły (potwierdzenie rezerwacji). Rezerwacja online nie stanowi zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a ewentualna umowa sprzedaży jest zawierana dopiero po tym, jak podejmiesz decyzję o zakupie w filii. Zapłata i zawarcie umowy sprzedaży następuje dopiero w filii, a sprzedawcą jest polska spółka BIJOU BRIGITTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129407, REGON 016067693, NIP 1251014566.

Dostawa do wybranej filii w Polsce jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu rezerwacji online i wynosi zwykle od czterech (4) do ośmiu (8) dni roboczych. Poinformujemy Cię przez e-mail zarówno o wysyłce, jak i o dostawie produktów do filii. Od momentu dostawy produktów do filii masz możliwość obejrzenia produktów zarezerwowanych przez Internet w ciągu dwóch (2) tygodni i ew. nabycia ich z obowiązkiem zapłaty. Nie ma obowiązku odbioru zamówionych produktów.

Odbierając produkty w filii, powołaj się na numer rezerwacji, który otrzymasz od nas w potwierdzeniu rezerwacji.

Rabaty oraz Click&Collect: Podczas procedury rezerwacji możesz wprowadzić swój rabat. Zwróć uwagę, że podczas jednej rezerwacji można wprowadzić tylko jeden rabat. Twój rabat zostanie uwzględniony i zrealizowany przy zakupie w filii zgodnie z danymi warunkami (w szczególności w odniesieniu do minimalnej wartości zakupu). Zwróć uwagę, że nie ma możliwości łączenia z innymi kodami podarunkowymi/ abatami. Wypłata rabatów w gotówce jest wykluczona.

8. Dostawa i koszty wysyłki

Dostarczamy produkty z zastrzeżeniem dostępności. Jeśli produkt jest wyprzedany lub tymczasowo niedostępny, zamówienie lub rezerwacja produktu Click&Collect produktu jest niemożliwa.

W przypadku zakupu dokonywanego w ramach obrotu profesjonalnego, zabrania się dalszej odsprzedaży produktów w celach związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Czas dostawy jest uzależniony od wybranej metody płatności... W przypadku płatności kartą kredytową (MasterCard/VISA), Przelewy24 lub przez PayPal, czas dostawy wynosi zazwyczaj 2–4 dni robocze. Jeśli nie ma możliwości dotrzymania terminu dostawy, poinformujemy Cię o tym przez e-mail. W przypadku Click&Collect wysyłka produktów następuje od razu po otrzymaniu rezerwacji w ramach automatycznej dostawy do filii, a czas dostawy wynosi zwykle 4–8 dni roboczych.

Koszty wysyłki: W przypadku zamówienia o wartości powyżej 135 zł dostawa jest bezpłatna. W przypadku zamówienia o wartości poniżej 135 zł naliczamy jedynie ryczałtową opłatę za koszty wysyłki w wysokości 19 zł. Jeśli wartość produktów, które umieścisz w koszyku, będzie niższa niż 135 zł poinformujemy Cię o tym, jakiej kwoty brakuje, by zaoszczędzić na kosztach wysyłki.


Koszty wysyłki na terenie Polski
Wartość zamówienia Koszty wysyłki
poniżej 135 Zł19 Zł
od 135 Złbezpłatnie
przy odbiorze w filii (Click&Collect)bezpłatnie


W przypadku Click&Collect nie płacisz za koszty wysyłki, nawet jeśli nie odbierzesz zarezerwowanych towarów lub podejmiesz w filii decyzję, że nie chcesz ich zakupić.

Jeśli z przyczyn technicznych lub logistycznych wysyłka nastąpi w kilku etapach, koszty wysyłki naliczamy tylko raz.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową zgodnie z art. 43b ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

W przypadku braku zgodności produktu z umową, Kupujący może reklamować zakupiony produkt kontaktując się w tym celu mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego ze Sprzedawcą. Kupujący powinien opisać rodzaj niezgodności produktu z umową, termin ujawnienia takiej niezgodności, sformułowane roszczenie (naprawa / wymiana / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy), dobrowolnie można załączyć zdjęcia produktu przedstawiające niezgodność produktu z umową oraz podać numer faktury i/lub numer zamówienia w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o przesłanie przez Kupującego drogą mailową ww. lub innych informacji, w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji. Kupujący może także wysłać produkt niezgodny z umową na adres Sprzedawcy wraz z podaniem wskazanych informacji. Kupujący może zwrócić się do nas celem uzyskania etykiety zwrotnej do przesyłki zwrotnej, która jest wysyłana drogą mailową.

Sprzedawca ma prawo nie zgodzić się na wybrany przez Kupującego rodzaj roszczenia, jeżeli będzie ono niemożliwe lub będzie się wiązać z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca stosuje przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Roszczenia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę roszczenia. W przypadku braków uniemożliwiających Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego pisemnie lub mailowo, w zależności od sposobu złożenia przez Kupującego reklamacji, z prośbą o ich uzupełnienie. Jeżeli nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji na postawie przedstawionych przez Kupującego informacji, to Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy niezgodny z umową produkt.

Jeżeli dostarczone produkty wykazują widoczne uszkodzenia transportowe, zgłoś to proszę niezwłocznie nam lub firmie transportowej, która dostarczyła produkty. Nie masz wprawdzie takiego obowiązku, a odpowiednie zgłoszenie nie jest także warunkiem do dochodzenia Twoich roszczeń. Jednakże w przeciwnym razie nie możemy dochodzić roszczeń wobec firmy transportowej. Stosowanie się do powyższej regulacji nie wpływa na Twoje ustawowe prawa, jeżeli jesteś konsumentem.

Jeżeli w odniesieniu do produktów obowiązują gwarancje specjalne, Twoje ustawowe roszczenia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową pozostają nienaruszone. Osoba kontaktowa w kwestii wszelkich gwarancji została wskazana w warunkach gwarancji, które są zamieszczone na stronie produktu oraz dołączone do zamówionego produktu. Jeśli nie masz tych warunków pod ręką lub jeśli nie chodzi o produkt techniczny, skontaktuj się z naszym działem obsługi Kupującego.

W przypadku usługi Click&Collect prosimy o kierowanie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru umową bezpośrednio do polskiego sprzedawcy tj. BIJOU BRIGITTE sp. z o.o. (np. w filii, w której dokonano zakupu produktów zarezerwowanych online).

10. Płatność

W sklepie internetowym Bijou Brigitte oferujemy następujące metody płatności:

przez Kartą kredytową
Kreditkarte
przez PayPal
PayPal
przez Przelewy24
Przelewy24
przez Click&Collect
Filialabholung

Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia określonych metod płatności w poszczególnych przypadkach.

Wszystkie oferowane metody płatności są kompleksowo zabezpieczone przez system bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z 256-bitowym szyfrowaniem. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie rachunków i not uznaniowych wyłącznie w formie elektronicznej.

PayPal
Korzystając z bezpłatnego internetowego serwisu płatniczego PayPal, możesz płacić bezpiecznie, łatwo i szybko. W tym celu musisz wcześniej zarejestrować się na www.paypal.de i założyć sobie konto PayPal. Ogólne Warunki Handlowe PayPal znajdziesz tutaj.

Inne
Płatność za pobraniem nie jest możliwa. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego. Na każde zamówienie akceptowany jest zasadniczo tylko 1 kod podarunkowy lub tylko 1 akcja rabatowa online. Wypłata kodów podarunkowych/kart podarunkowych/rabatów online w gotówce jest wykluczona.

11. Koszty zwrotu towaru

Jeśli skorzystasz z przysługującego Ci konsumenckiego prawa do odstąpienia do umowy, zwrot towaru może być realizowany drogą pocztową lub przez firmę kurierską, przy czym ponosisz bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej. Dotyczy to także sytuacji, gdy odstępujesz jedynie od części umowy. Więcej informacji o przysługującym Tobie konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zobaczysz poniżej.

12. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:
a) objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) objęcia w posiadanie ostatniego z produktów przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli produkty dostarczane są osobno,
 c) objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik, jeżeli produkty dostarczane są partiami lub w częściach.

W przypadku korzystania z Click&Collect nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Ewentualna wymiana produktów zarezerwowanych w ramach Click&Collect realizowana jest na warunkach określonych przez polskiego sprzedawcę tj. BIJOU BRIGITTE sp. z o.o.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w jednoznacznym oświadczeniu (np. w liście przesłanym pocztą lub wiadomości e-mail). Możesz skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na naszej stronie internetowej, ale nie jest to obowiązkowe.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres:
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Online-Shop
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg, Niemcy
Tel: + 49 40 / 60 609 3434*
(pon.– czw. godz. 7:30 –16:30; pt. godz. 7:30 –12:00)

Można je także złożyć drogą mailową:
E-Mail: online-shop@bijou-brigitte.com

* Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych (mogą np. obejmować koszty roamingu). Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za połączenie.

Istnieje także możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy
Jeśli odstąpisz od umowy sprzedaży, zwrócimy Ci wszelkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynie do nas Twoje oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli odstępujesz tylko od części umowy, nie zwrócimy Ci kosztów dostawy ze względu na ich ryczałtowy charakter. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.. W przypadku płatności z góry lub kodem podarunkowym/kartą podarunkową, potrzebujemy dodatkowo Twoich kompletnych i aktualnych danych bankowych, aby przelać Ci kwotę. W przypadku płatności kartą kredytową, PayPal oder Przelewy24 zwrot nastąpi bezpośrednio na Twoje konto; w związku z tym zwrotem w żadnym wypadku nie są naliczane opłaty.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza.

Produkty należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę zwrotną należy odesłać na adres podany w punkcie 13. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz produkty przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty odesłania produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów sprzedaży produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania produktów. W przypadku skutecznego skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić towar. W takim przypadku ustala się, że po przyjęciu towaru do magazynu Sprzedającego lub po dostarczeniu przez Kupującego dowodu, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, Sprzedający wystawi fakturę korygującą. Sprzedający uzna, że warunki do obniżenia podstawy opodatkowania VAT zostały spełnione w momencie stwierdzenia, że towar został przyjęty do magazynu lub w momencie dostarczenia przez Kupującego dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku rozwiązania umowy spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT nastąpi w dniu rozwiązaniu umowy, tj. w momencie wystawienia przez Sprzedającego faktury korygującej.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

13. Komunikacja elektroniczna

Na wszystkie zamówione produkty wystawiane są faktury VAT w formie elektronicznej. Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Jeśli nie chcesz otrzymywać faktur drogą elektroniczną możesz zgłosić sprzeciw na nasz adres korespondencyjny lub drogą mailową.

Faktury VAT wysyłane są na adres email Kupującego podany w trakcie składania zamówienia. Wyrażasz zgodę, aby komunikacja związana z umową – w szczególności doręczanie faktur VAT oraz informacji dotyczących odstąpienia od umowy – odbywała się w formie elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do przyjmowania faktur w formie papierowej, jeżeli przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

14. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, np. znaki produktowe i prawa autorskie w naszym sklepie internetowym pozostają własnością firmy Bijou Brigitte modische Accessoires AG, jej oddziałów i licencjobiorców. Bez naszej zgody niedozwolone jest wykorzystywanie naszej strony internetowej lub treści sklepu internetowego, łącznie z kopiowaniem i zapisywaniem treści w całości lub w częściach. Nie dotyczy to wykorzystywania do celów prywatnych, niekomercyjnych.

15. Jurysdykcja i prawo właściwe

W odniesieniu do umów pomiędzy nami a Kupującymi zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

W przypadku sprzedaży w obrocie profesjonalnym miejscem wyłącznej jurysdykcji jest Hamburg i zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży produktów.

16. Adres / nota prawna

Adres:
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Online-Shop
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg, Niemcy

Siedziba spółki Hamburg
Sąd rejonowy Hamburg 38204

Zarząd:
Roland Werner (przewodniczący zarządu)
Marc Gabriel (członek zarządu)
Jürgen Gödecke (członek zarządu)

Przewodniczący rady nadzorczej: Dr. Friedhelm Steinberg

W przypadku pytań należy kontaktować się z naszym działem obsługi klienta sklepu internetowego.

E-Mail: online-shop@bijou-brigitte.com

Telefon: +49 40 / 60 609 3434 *
(pon.– czw. godz. 7:30 –16:30; pt. godz. 7:30 –12:00)

*Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych.

17. Rozstrzyganie sporów

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle zawartych umów, w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. Wniosek o wszczęcie procedury mediacji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Unia Europejska oddała do dyspozycji interaktywną stronę internetową dla pozasądowego rozstrzygania sporów z internetowych czynności prawnych (platforma OS). Na platformie OS.
Unii Europejskiej Kupujący może wejść za pomocą linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sprzedawca nie ma obowiązku brać udziału w pozasądowym rozstrzyganiu sporów za pomocą niniejszej platformy OS. 
Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

18. Ważność i zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży

Kupujący każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną treścią OWS przed złożeniem zamówienia lub rozpoczęciem korzystania ze świadczonej przez nas usługi drogą elektroniczną. Każdorazowe złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień OWS obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Sprzedawca może zmienić treść OWS w każdym momencie dla umów sprzedaży zawieranych przez Kupującego w przyszłości. Aktualna na moment składania zamówienia przez Kupującego treść OWS będzie zawsze dostępna na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy. 

W żadnym wypadku zmiana OWS nie będzie mieć wpływu na prawa wcześniej nabyte przez Kupującego.

Stan na 09.01.2024 r.