PL Polska | polski
Wybierz kraj

Warunki uczestnictwa w BB-Club


1. Uczestnictwo w BB-Club

Administratorem BB-Club oraz wydawcą karty klienta – Karta BB-Club – jest firma Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg, Niemcy (zwana dalej „BB”). Nasze dane kontaktowe:
Telefon: +49 40 606090*, E-Mail: service@bijou-brigitte.com.
*Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych (mogą np. obejmować koszty roamingu). Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za połączenie.
Nasz inspektor ds. ochrony danych jest dostępny pod adresem: datenschutz@bijou-brigitte.com.

W odniesieniu do uczestnictwa w BB-Club obowiązują następujące warunki uczestnictwa, które należy zaakceptować w ramach rejestracji online na stronie www.bijou-brigitte.com/pl/bbclub.

Uczestnictwo w BB-Club jest możliwe tylko dla osób prywatnych, nie działających w imieniu firmy, które mają ukończone 18 lat i nie mają opiekunów prawnych. Z uczestnictwa wykluczeni są przedstawiciele prawni i pracownicy BB, przedsiębiorstw powiązanych z BB lub uczestniczących filii partnera franczyzowego, a także ich krewni. Uczestnictwo w BB-Clubjest bezpłatne i nie wymaga dokonania zakupu.

2. Przedmiot BB-Club

BB świadczy w zakresie BB-Club poniżej opisane usługi drogą elektroniczną.

BB-Club jest programem lojalnościowym firmy BB, dzięki któremu klienci otrzymują dopasowaną optymalnie do nich ofertę produktów i usług, a także różne inne korzyści. BB-Club obejmuje między innymi:
  • Zbieranie punktów BB oraz odpowiednie nagradzanie w postaci rabatów BB-Club lub innych określonych świadczeń (np. usług, zaproszeń na ekskluzywne wydarzenia BB-Club, uczestnictwo w specjalnych losowaniach, urodzinowe niespodzianki, inne upominki od BB-Club), które przesyłamy przez e-mail w ramach naszych wiadomości klubowych.
  • Analizowanie zachowań zakupowych oraz wizyt klienta w sklepie internetowym BB, aby możliwe było udostępnianie indywidualnie dopasowanych polecanych produktów w sklepie internetowym oraz określonych innych usług.
  • Dostępdo obszaru klienta konta BB-Club w polskim sklepie internetowym BB z możliwością zarządzania danymi klienta, takimi jak adres, metody płatności, numer Karty BB-Club oraz wglądu i kontroli historii własnych zakupów dokonanych w sklepie internetowym oraz w filiach przy użyciu Karty BB-Club.
W celu złożenia reklamacji w zakresie funkcjonowania konta należy wysłać odpowiedni opis awarii konta poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail BB lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny BB. Powinienes opisać awarię oraz problem związany z funkcjonalnością Twojego konta.

Korzystanie z programu BB-Club na stronie internetowej możliwe jest przy spełnieniu przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej
b. Mozilla FireFox w wersji 30 lub nowszej
c. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
e. zainstalowany JavaScript.

3. Karta BB-Club

Przy zakupie w polskiej filii BB jako klient otrzymujesz od nas na życzenie fizyczną kartę klienta – Kartę BB-Club (z kodem do skanowania i 16-cyfrowym numerem), za pomocą której musisz następnie zarejestrować się na stronie www.bijou-brigitte.com/pl/bbclub. W ten sposób utworzona zostanie dodatkowo cyfrowa karta klienta w Twoim obszarze klienta BB-Club. W przypadku rejestracji online bez fizycznej karty klienta utworzona zostanie tylko cyfrowa karta klienta. Jeśli oprócz cyfrowej karty klienta życzysz sobie dodatkowo otrzymać fizyczną kartę klienta, możesz poprosić o nią w każdej polskiej filii BB, a następnie na stronie www.bijou-brigitte.com/pl/bbclub/card połączyć z istniejącą cyfrową kartą. Zarówno cyfrową, jak i fizyczną kartę możesz wykorzystywać podczas zakupów w filiach (w przypadku karty cyfrowej poprzez pokazanie kodu QR na telefonie komórkowym). W sklepie internetowym BB członkostwo w BB-Clubjest automatycznie uwzględniane po zalogowaniu. Karty klienta mogą być używane wyłącznie w filiach BB w Polsce oraz w polskim sklepie internetowym na stronie www.bijou-brigitte.com/pl, co oznacza, że tylko tutaj możesz zbierać punkty BB, które są nagradzane rabatami lub innymi świadczeniami (zob. punkt 2).
Karta BB-Club może być używana wyłącznie do własnych zakupów i jest nieprzenoszalna.

Zwróć uwagę, że za zakup karty podarunkowejj lub w przypadku zakupów, które przekraczają ilości typowe dla gospodarstwa domowego, nie zostaną Ci przypisane żadne punkty.

4. Zbieranie i realizowanie punktów

Za każdy Twój zakup w filii BB w Polsce przy użyciu ważnej fizycznej lub cyfrowej Karta BB-Club (w tym przypadku kod QR jest skanowany bezpośrednio ze smartfona) lub w polskim sklepie internetowym www.bijou-brigitte.com/pl, na Twoim indywidualnym koncie BB-Club zapisywane są punkty BB. W internetowym obszarze klienta BB-Clubmożesz zobaczyć aktualny stan swoich punktów. Punkty BB nie przepadają. Za każde Zł wydane na zakupy otrzymujesz jeden punkt BB. Jeden punkt BB odpowiada wartości 4 Zł. W zależności od uzyskanego stanu punktów zebrane punkty możesz zrealizować w postaci rabatów udzielanych przez BB, np. rabat w wysokości 40 Zł od 100 punktów BB lub określone inne świadczenia (zob. punkt 2), które oferowane są przez BB lub partnerów kooperacyjnych BB. Dostępne rabaty lub inne świadczenia, wymagana w danym przypadku liczba punktów BB, odnośne warunki oraz sposób realizacji ogłaszane są przez BB w obszarze klienta BB-Club w sklepie internetowym, przez e-mail oraz/lub pocztą.

Zdobyte punkty są osobiste i nie można ich przenosić na inną osobę ani innego uczestnika BB-Club.

Ważność rabatów oraz/lub innych dodatkowych świadczeń może być czasowo ograniczona.

Rabaty od BB mogą być rozliczane wyłącznie w ramach ponownego zakupu w polskich filiach BB lub w polskim sklepie internetowym. Użycie przy zakupie kart podarunkowych BB bądź uwzględnienie do zakupów dokonanych wcześniej jest wykluczone. Nie ma możliwości wypłaty kwoty w gotówce lub przekształcenia zebranych punktów w rabat pieniężny poza akcjami BB-Club. Przy zwrocie produktu, punkty przyznane pierwotnie za jego zakup zostaną usunięte z salda w obszarze klienta.

Jeśli dokonasz zakupu w jednej z polskich filii franczyzowych BB z zastosowaniem Karta BB-Club, przekaże ona niezbędne dane transakcji (towary, cena, kwota rabatu, miejsce i data zakupu) do BB w celu zapisania na dobro rachunku, rozliczenia, zarządzania i wypłaty rabatów pieniężnych oraz administracji BB-Club.

5. Utrata karty

W przypadku utraty Karty BB-Club możesz otrzymać bezpłatną kartę zastępczą w wybranej przez Ciebie polskiej filii. W tym celu możesz skontaktować się działem obsługi klienta service@bijou-brigitte.com.

6. Wypowiedzenie, zmiana i zakończenie usług oraz warunków uczestnictwa

Z chwilą założenia konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Toba a BB na czas nieokreślony. Możesz w każdej chwili i bez zachowania terminu wypowiedzenia wypowiedzieć członkostwo w BB-Club pisemnie, telefonicznie lub przez e-mail, korzystając z podanych danych kontaktowych. Jeśli Twoje członkostwo w BB-Club jest połączone z kontem klienta w sklepie internetowym, możesz wypowiedzieć członkostwo także w obszarze klienta. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości klubowych przez e-mail, uczestnictwo w BB-Club nie jest możliwe. W momencie Twojej rezygnacji z wiadomości klubowych następuje zarówno zakończenie Twojego członkostwa w BB-Club, jak i usunięcie połączonego konta klienta w sklepie internetowym. Wypowiedzenie przez BB jest możliwe tylko po rozsądnym terminie 30 dni. Po upływie terminu wypowiedzenia należy zniszczyć Kartę BB-Club.

BB zastrzega sobie prawo do wykluczania członków BB-Club, którzy nie wykorzystywali swojej Karta BB-Club do zbierania punktów ani w ramach opcji realizacji przez okres dłuższy niż 36 miesięcy.

Ponadto BB zastrzega sobie prawo do dokonywania pojedynczych zmian lub uzupełnień w niniejszych warunkach uczestnictwa, procesie realizacji lub w wybranych świadczeniach, z zachowaniem rozsądnego terminu (minimum 14 dni), w przypadku występowania obiektywnych przyczyn (zapobieganie nadużyciom, łatwa i bezpieczna realizacja, zmiana stanu prawnego lub warunków ekonomicznych), a także jeśli nie następuje niewłaściwa ingerencja. To samo dotyczy całkowitego zakończenia programu BB-Club. Jeśli zachodzi ważny powód, możliwe jest wprowadzanie zmian, uzupełnień lub uchyleń także bez zachowania rozsądnego terminu. Będziemy informować Cię wcześniej o takich zmianach (list lub e-mail). W takim przypadku przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu, na które ponownie zwrócimy uwagę w razie ewentualnych zmian. Zmiana uważana jest za skutecznie uzgodnioną, jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia nie wyrazisz sprzeciwu lub jeśli po upływie tego terminu w dalszym ciągu korzystasz ze swojej Karty BB-Club.

7. Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z odrębną polityką prywatności na https://bijou-brigitte.com/pl/nota-prawna/polityka-prywatnosci/, która obowiązuje m. in. w odniesieniu do naszego BB-Club i zawiera szczegółowe informacje dotyczące związanego z tym przetwarzania danych.

8. Prawo właściwe

Warunki uczestnictwa podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.

Stan na 9 Styczeń 2024 r.